За насВетекс ООД е създадена през 1991 г. в България и през 2009 г. в Македония.

Фирмата се занимава с търговия на шевни машини, гладачна техника, кроялна техника, игли, резервни части, конци, ципове, масла, почистващи препарати, лепила, продукти за бродерия, помощни ръчни средства (като клъцки и пинсети) и още много други продукти, използващи се в шевната индустрия.

Едно от най-големите преимущества на компанията е богатата складова база, която позволява бърза реакция за изпълнение на поръчки.

Екипът включва 21 души - едни от най-добрите техници и търговски представители в страната.

Ветекс ООД  е представител на някои от най-големите марки в Китай, Италия, Германия, включително Dürkopp Adler, ShangGong Group, Schmetz, Siliconi, Surucu, Sigma, HCW Automatic Curtain Sewing, Borsoi, ACG Kinna Automatic и много други.

Офисите и магазините в момента са пет в България и един в Македония.

Компанията притежава добре изградена сервизна мрежа, която гарантира перфектен гаранционен и следгаранционен сервиз.

Нашата мисия е да ви помогнем да се справите с всеки шивашки проект!

За да се случи това, сме насреща да ви предадем опита ни трупан с години и да ви насочим във всяко едно предизвикателство в производството.

За нас няма невъзможни неща и ежедневно помагаме на нашите клиенти да модернизират и оптиматизират всяка една стъпка от работата си, за да постигнат пълно съвършенство и повишаване на производителността и доходите на предприятието.

Ако искате да помогнем и на вас - потърсете ни!
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО и ОКОЛНА СРЕДА


Политиката по управление на качеството и околната среда е част от цялостната визия и политика на фирма „Ветекс“ ООД Политиката по управление е насочена към предоставяне на професионални и качествени услуги при извършване на основните процеси, съобразно приложимото национално и европейско законодателство, чрез осъществяване на постоянен контрол на качеството, отговарящи на изискванията на заинтересованите страни и носещи максимална полза за организацията.
Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажира в постоянното придържане към настоящия документ, като заявява своите стратегически цели, приоритети и ангажименти:
повишаване на качеството на предлаганите услуги/ продукти в съответствие с нормативната уредба;
въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на заинтересованите страни;
непрекъснато подобряване и усъвършенстване на работната среда в организацията;
оптимизиране на работните процеси;
развиване и подобряване на познанията, свързани с иновативните технологии;
поддържане и непрекъснато развитие на лидерските качества на ръководството;
непрекъснато оценяване на въздействието на околната среда изразено чрез наблюдение, анализ, контрол, разумно използване на природните ресурси, енергия, отделяне на емисии и генериране на отпадъци;
наблюдение и оценка на системата за управление на ОС, за  да гарантира нейната ефективност;
приоритетно сътрудничество с доставчици, които имат внедрени системи за управление на ОС или спазват основните принципи на производство, водещи до намаляване на вредното въздействие върху екологичното равновесие на планетата;
висшето ръководство насърчава поддържането на фирмена култура, която приема опазването на околната среда, като неразделна част от управленската философия;
отговорността за опазване на околната среда е ясно дефинирана на всички нива в организацията и персоналът е запознат с политиката по ОС, общите и конкретни цели, значимите аспекти;
планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
непрекъснато повишаване мотивацията на персонала, обучение и квалификация, осъзнаване на въздействието върху околната среда от дейността на всеки служител;
ангажимент за опазване на околната среда, вкл. предотвратяване на замърсяването;
 
ангажимент за изпълнение на задълженията за спазване, законовите и други изисквания;
повишаване на резултатността спрямо околната среда;
осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа;
оценка и управление на рисковете и възможностите за здравето и безопасността при работа;
предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания;
премахване на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа;
консултиране и участие на работниците и представителите на работниците;
непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
За реализация на политиката си ръководството прилага следните основни принципи:
лидерство- водеща роля на ръководството по отношение на управление на качеството и околната среда;
управление на риска- определяне на рисковете и възможностите и предприемане на действие за овладяване на тяхното въздействие;
прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;
оптимизиране на ресурсите;
поддържане ефикасността на системата чрез периодични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;
непрекъснато подобряване на системата чрез периодични анализи и наблюдение на дейността;
осигуряване на необходимите ресурси;
приобщаване на персонала чрез съобщаване и разясняване на насоките на развитие на организацията. Ръководството на организацията декларира, че при своята цялостна дейност, поема ангажимент за осигуряване на непрекъснато усъвършенстване, като ще работи в посока на постоянното подобряване на Системата. Политиката е разпространена, комуникирана и разбрана в организацията, достъпна е до заинтересованите страни и обществеността.

Дата: 01.04.2022 г.                                 инж.Велко Бонев –
                                                                                             Управител на ВЕТЕКС ООД

                                                                                             Управител на ВЕТЕКС ООД

                                                                                             Управител на ВЕТЕКС ООД